Deze site gebruikt cookies.

Wij zijn om reden van europese wetgving verplicht om u dit te laten weten. Lees meer

Ik begrijp het

Algemene leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen CONNECTING en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door beide partijen van de op de opdracht betrekking hebbende overeenkomst tot verlening van diensten.

Artikel 2 Betaling

  1. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen na facturering op de door CONNECTING aangegeven wijze, zonder korting of compensatie te voldoen. Er kan door CONNECTING een deelbetaling vooraf verlangd worden, dit zal dan echter onderdeel van de overeenkomst zijn.
  2. Indien CONNECTING reis en verblijfskosten en administratiekosten in rekening brengt is dit in de overeenkomst opgenomen.
  3. Bij niet of niet tijdige betaling van het openstaande bedrag inclusief BTW is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum.

Artikel 3 Prijzen

Alle in de offerte vermelde prijzen zijn zonder de eventueel wettelijk verschuldigde BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 4 Offertes

Alle in de offerte vermelde prijzen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Wijzigingen in de opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, schriftelijk of mondeling, die hogere kosten met zich meebrengen dan waarop bij de prijsopgave gerekend kon worden, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6 Eigendommen

Alle voor of tijdens de opdracht door CONNECTING ontwikkelde en gebruikte materialen blijven het intellectuele eigendom van CONNECTING tenzij anders vermeld.

Artikel 7 Leveringstermijn

De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 8 Annulering

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan CONNECTING met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden en overeengekomen betalingen te voldoen. Afhankelijk van de termijn van de geheel of gedeeltelijke annulering door opdrachtgever geldt bij geheel of gedeeltelijke annulering één maand of korter voorafgaand aan de opdracht of een onderdeel van de opdracht een vergoeding van 100 %, bij geheel of gedeeltelijke annulering tussen 1 en 3 maanden een vergoeding van 75%, en bij geheel of gedeeltelijke annulering tussen 3 en 5 maanden een vergoeding van 50 %.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

CONNECTING verplicht zich de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. CONNECTING is niet aansprakelijk voor enige schade, ongeacht de oorzaak, die de opdrachtgever mocht lijden tijdens de uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van CONNECTING.
CONNECTING is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de opdracht, modellen of materiaal, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

Artikel 10 Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering van de opdracht door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde vertraagd wordt, kan door CONNECTING het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Open activiteiten

Indien CONNECTING open activiteiten organiseert vanuit de opdracht, kunnen aanvullende voorwaarden opgesteld worden voor deelnemers, uitvoering en doorgaan van de activiteit.

Artikel 12 Klachten

Procedure:
Klachten dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen veertien dagen na aflevering / uitvoering van de opdracht / het examen. CONNECTING draagt er zorg voor dat iedere schriftelijke klacht wordt geregistreerd. In de registratie worden opgenomen:

a) naam en adres van de indiener van de klacht;
b) de dagtekening;
c) de omschrijving van de klacht.

Verder worden gegevens opgenomen over de wijze van indiening en van behandeling en afhandeling van de klacht, over de doorlooptijd, en - indien van toepassing - over het oordeel van de door beide partijen overeengekomen aangewezen bemiddelaar, c.q. de bevoegde rechterlijke instanties te Amsterdam en over eventueel genomen maatregelen naar aanleiding van de klacht. Geregistreerde klachten worden voor een termijn van 5 jaar gearchiveerd en na het verstrijken van de termijn van 5 jaar verwijderd uit het klachtenregister.

Afhandeling:
Binnen twee weken na de ontvangst van een klacht wordt contact opgenomen en overleg gevoerd met de klager. Dit overleg dient er onder andere toe om vast te stellen of de klacht door middel van nader wederzijds overleg kan worden afgehandeld. Indien overleg leidt tot een oplossing waarmee de klager tevreden is, wordt de klacht niet verder behandeld. De klager wordt binnen twee weken schriftelijk en gemotiveerd geïnformeerd over de beëindiging van de klachtbehandeling, alsmede over de eventuele conclusies die daaraan verbonden zijn.

In de gevallen waarin overleg met de klager niet leidt tot tevredenstelling van de klager, wordt de behandeling en het overleg inzake de oplossing van de klacht voortgezet. Indien de klacht dan binnen de termijn van tien weken alsnog niet naar tevredenheid is opgelost, wordt de klacht in eerste instantie ter behandeling, advisering en definitieve besluitvorming binnen twee weken onderworpen aan een door beide partijen overeengekomen aangewezen bemiddelaar en zal in laatste instantie, indien noodzakelijk, onderworpen worden aan de uitspraak van de bevoegde rechterlijke instanties te Amsterdam. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd geïnformeerd over de beëindiging van de klachtbehandeling, alsmede over de eventuele conclusies die daaraan verbonden zijn.

Selecteer uw taal