Algemene leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen CONNECTING en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door beide partijen van de op de opdracht betrekking hebbende overeenkomst tot verlening van diensten.

Artikel 2 Betaling

2.1. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen, na facturering op de door CONNECTING aangegeven wijze, zonder korting of compensatie te voldoen. Er kan door CONNECTING een deelbetaling vooraf verlangd worden, dit zal dan echter onderdeel van de overeenkomst zijn.
2.2 Indien CONNECTING reis en verblijfskosten en administratiekosten in rekening brengt is dit in de overeenkomst opgenomen.
2.3. Bij niet of niet tijdige betaling van het openstaande bedrag is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum.

Artikel 3 Prijzen

Alle in de offerte vermelde prijzen zijn zonder de eventueel wettelijk verschuldigde BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 4 Offertes

Alle in de offerte vermelde prijzen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Wijzigingen in de opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, schriftelijk of mondeling, die hogere kosten met zich meebrengen dan waarop bij de prijsopgave gerekend kon worden, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6 Eigendommen

Alle voor of tijdens de opdracht door CONNECTING ontwikkelde en gebruikte materialen blijven het intellectuele eigendom van CONNECTING tenzij anders vermeld.

Artikel 7 Leveringstermijn

De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 8 Annulering

8.1 Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleidingsmodule, cursus of training naar het oordeel van CONNECTING onvoldoende is, staat het CONNECTING vrij om met de opdrachtgever overeen te komen dat de betreffende opdracht op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden uitgevoerd. Indien CONNECTING en de opdrachtgever geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de opdrachtgever het recht de betreffende opdracht kosteloos te annuleren. De opdrachtgever is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds uitgevoerde opleidings-/, cursus-/ of trainingsonderdelen te voldoen.
8.2. Voorafgaand aan de aanvang van een cursus, training of opleiding heeft de opdrachtgever het recht om
de betreffende opdracht binnen 14 dagen na ondertekening en contractdatum te annuleren. De opdrachtgever is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds uitgevoerde opleidings-/, cursus-/ of trainingsonderdelen te voldoen.
8.3. Indien de opdrachtgever na 14 dagen na ondertekening en contractdatum geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan CONNECTING met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden en overeengekomen betalingen te voldoen. Afhankelijk van de termijn van de geheel of gedeeltelijke annulering door opdrachtgever geldt bij geheel of gedeeltelijke annulering één maand of korter voorafgaand aan de opdracht of een onderdeel van de opdracht een vergoeding van 100 %, bij geheel of gedeeltelijke annulering tussen 1 en 3 maanden een vergoeding van 75%, en bij geheel of gedeeltelijke annulering tussen 3 en 5 maanden een vergoeding van 50 %.

Artikel 9 – Uitval opleider/ docent/ trainer

9.1 Bij ziekte en/of verhindering van een opleider/ docent/ trainer zal CONNECTING – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal CONNECTING de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffendeopdracht alsnog zal worden verzorgd.
9.2 In geval van ziekte en/of verhindering van een opleider/ docent/ trainer heeft de opdrachtgever geen recht op een (schade)vergoeding. CONNECTING zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een opleider/ docent/ trainer.
9.3 Een opdrachtgever kan niet kosteloos (i) een opdracht annuleren vanwege de uitval van een opleider/ docent/ trainer, of de overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een opleider/ docent/ trainer.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

CONNECTING verplicht zich de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. CONNECTING is niet aansprakelijk voor enige schade, ongeacht de oorzaak, die de opdrachtgever mocht lijden tijdens de uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van CONNECTING.
CONNECTING is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de opdracht, modellen of materiaal, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

Artikel 11 Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering van de opdracht door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde vertraagd wordt, kan door CONNECTING het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 12 Open activiteiten

Indien CONNECTING open activiteiten organiseert vanuit de opdracht, kunnen aanvullende voorwaarden opgesteld worden voor deelnemers, uitvoering en doorgaan van de activiteit.

Artikel 13 Klachten

Procedure:
13.1 Uitingen van ongenoegen aan CONNECTING over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de managing director van CONNECTING, dhr H.Fleury.
Klachten dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen veertien dagen na aflevering/ uitvoering van de opdracht/ het examen. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de klacht is ontstaan.
CONNECTING draagt er zorg voor dat iedere schriftelijke klacht zorgvuldig en vertrouwelijk wordt geregistreerd.
13.2 Geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie van CONNECTING.
13.3 De klacht omvat tenminste:
a) naam en adres van de indiener
b) datum van indiening
c) omschrijving van de klacht
d) de gronden van de klacht
De opdrachtgever ontvangt uiterlijk één week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging en uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke, tevens inhoudelijke reactie van CONNECTING.
Verder worden gegevens opgenomen over de wijze van indiening en van behandeling en afhandeling van de klacht, over de doorlooptijd.
13.4 Afhandeling:
Binnen twee weken na de ontvangst van een klacht wordt contact opgenomen en overleg gevoerd met de klager. Dit overleg dient er onder andere toe om vast te stellen of de klacht door middel van nader wederzijds overleg kan worden afgehandeld. Indien overleg leidt tot een oplossing waarmee de klager tevreden is, wordt de klacht niet verder behandeld. De klager wordt binnen twee weken schriftelijk en gemotiveerd geïnformeerd over de beëindiging van de klachtbehandeling, alsmede over de eventuele conclusies die daaraan verbonden zijn. Alle correspondentie betreffende de klacht wordt vertrouwelijk behandeld en bewaard tot drie maanden na de afhandeling van de klacht.
13.5 In de gevallen waarin overleg met de klager niet leidt tot tevredenstelling van de klager wordt de behandeling en het overleg inzake de oplossing van de klacht voortgezet en wordt de klacht in eerste instantie ter behandeling, advisering en bindende besluitvorming binnen twee weken onderworpen aan een aangewezen onafhankelijke bemiddelaar t.w.
Mr. P. Van Wolferen, jurist
Schoolstraat 106
6512JJ Nijmegen
De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd geïnformeerd over de beëindiging van de klachtbehandeling, alsmede over de eventuele conclusies die daaraan verbonden zijn.

13.6 Geregistreerde klachten worden voor een termijn van 5 jaar gearchiveerd en na het verstrijken van de termijn van 5 jaar verwijderd uit het klachtenregister.

 

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze wet beschrijft de verplichte voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens in bedrijven en instellingen. U kunt hier meer lezen over de AVG.